آبی بر آتش دل ما هیچ کس نزد چندان که پیش محرم و بیگانه سوختیم