طبیعتا بهار اشکال طبیعت است،و گرنه تو نیامده،نمی آمد...