تو با شعر کاری می کنی که واژه ها خودشان نباشند

دست از این رفتار استعاری بردار!

خودت باش....