دیگر بر هیچ کس پوشیده نیست که تو شعر های مرا میپوشی!

از این به بعد،

باید،

از واژه های شفاف،

پرهیز کنم......