خیلی مردی.به خودم افتخار می کنم که دوستی مثل تو دارم.دمت گرم