تازگیا خیلی داره فشار میاد.خدایا خودت گفتی همیشه یارتم.یه راهی بهم نشون بده.فقط تو رو دارم.دیگه دور و بری ها هم خودشونو زدن به اون راه.حالم بده.........