عجیبه که یک دفعه توی یک موقعیت کاملا نامربوط یکی پیدا میشه و عین حرفایی رو بهت میزنه که چهار ساله داری سعی میکنی یه محرم پیدا کنی تا بهش بگی.و چقدر احساس سبکی میکنم....