امروز روز عجیبیه،یا حداقل من فکر می‌کردم باید عجیب باشه....

در هر صورت یه سال دیگه گذشت...

و کاش با گذشت هر سال واقعا یک سال بزرگتر شوم...