مرگ انگار بازی شطرنج است و تو مهره ای هستی که باید با دقت و احتیاط گام برداری.باید چنان با احتیاط حرکت کنی تا مبادا پا در خانه هایی بگذاری که در تیررس اسبی یا فیلی یا وزیری هستند.کافی است یک بار اشتباه کنی و بروی جایی که در مسیر مهره ی حریف باشی.این اشتباه آخرین اشتباهی است که کسی میتواند مرتکب شود.

مصطفی مستور