اندکی ثبات در شخصیت برادر دینی!


پ.ن.1:خدایا این رفیق ما رو شفا بده که یه وقت نکنه محرم امسال تموم شه و درکش نکنه...

پ.ن.2:بدبخت اونیه که هیچ دوستی نداره و بدبخت تر کسیه که دوستاشو از دست بده