امان از جوابای سربالای نیمه شب،با این که بحثو خودش شروع کرده...