حالت از خودت به هم بخوره

تصمیمایی که بعدش میگیری واقعا زندگیتو به مرحله بعد میبره