همیشه من به تعقیب...
هیچ وقت او در پی من
هی بخواهیم و رسیدن نتوانیم که چه؟