احساس میکنم کنکور امسال که تموم شه و افراد خاصی وقتشون ازاد شه

قراره بدجور پا بخورم

.

.

.