با تو به خرابات اگر گویم راز،به زانکه به محراب کنم بی تو نماز
 ای اول و ای آخر خلقان همه تو،خواهی تو مرا بسوز خواهی بنواز