یاران موافق همه از دست شدند        در پای اجل یکان یکان پست شدند

بودیم به یک شراب در مجلس عمر      دوری دو سه بیشتر ز ما مست شدند