برای آن ها که به روزمرگی خو کرده اند و با خود ماندگارند،مرگ،فاجعه ی هولناک و شوم زوال است؛گم شدن در نیستی است.آن که آهنگ هجرت از خویش کرده است،با مرگ،آغاز می شود.  

دکتر علی شریعتی