چرا بعضی ها تو دنیای مجازی غیرقابل شناختن اند؟اصلا با رفتاری روزمرت جور در نمیاد برادر من !

پ.ن. اولین باره که کاراش به من ربط نداره