بیا و این دل شکسته را بخر

مسافر جامانده را با خود ببر....